TOVE JANSSON -SEURA RY:N JÄSENTEN HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELY

 • Tove Jansson-seura (Seura) käsittelee jäsenistön henkilötietoja seuratoiminnan ylläpitämiseksi ja yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.
 • Henkilötiedot kerätään ensisijaisesti jäseneltä itseltään.
 • Seura käsittelee vain niitä tietoja, jotka ovat tarpeellisia Seuran määrittelemiä käyttötarkoituksia varten.
 • Henkilötietoja ei luovuteta Seuran ulkopuolisille.
 • Vain niillä Seuran hallituksen edustajilla, joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä tai asemansa hoitamiseksi, on pääsy henkilötietoihin.
 • Jäsen eli rekisteröity voi itse vaikuttaa siihen, miten Seura käsittelee jäsenen henkilötietoja. Tässä selosteessa kerrotaan rekisteröityjen oikeuksista ja siitä, miten oikeuksia voi käyttää. 

1 REKISTERINPITÄJÄ

Tove Jansson -seura (tovejanssonseura.fi)
c/o Lena Söderholm-Tana
Parolantie 3 D 8
02200 Espoo

2 YHTEYSTIEDOT TIETOSUOJA-ASIOISSA

Tietosuojaan liittyvät yhteydenotot

 • Seuran puheenjohtaja (kts Seuran nettisivut tovejanssonseura.fi)

3 KÄSITELTÄVÄT HENKILÖTIEDOT

Jäsenluettelon pakolliset tiedot

 • Nimi
 • Kotipaikkakunta

Edellä mainittujen perustietojen antaminen Seuralle on välttämätöntä lakisääteisen jäsenluettelon ylläpitämiseksi.

Seuran toimintaan liittyvät tiedot

 • Jäsenen yksilöintitiedot:
  sähköpostiosoite
 • Jäsenmaksuihin liittyvät tiedot 

4 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUKSET

Jäsenten henkilötietojen käsittelytarkoituksia ovat

 • jäsenluettelon ylläpitäminen
 • jäsenmaksujen käsittely
 • yhteydenpito ja viestintä

5 KÄSITTELYN OIKEUSPERUSTEET

5.1 Lakisääteinen velvoite

Seura käsittelee jäsenen henkilötietoja lakisääteisen velvoitteen noudattamiseksi, kun Seura laatii jäsenistä yhdistyslain mukaisen jäsenluettelon.

5.2 Oikeutettu etu

Seuran oikeus käsitellä rekisteröidyn eli jäsenen henkilötietoja perustuu osin jäsenyyden synnyttämään oikeutettuun etuun. 

6 HENKILÖTIETOJEN SIIRTO 

Henkilötietoja ei siirretä eikä luovuteta.

7 HENKILÖTIETOJEN SÄILYTYSAIKA

Henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin se on tarpeen henkilötietojen käsittelyn tarkoitusten kannalta tai Seuran lakisääteisten velvollisuuksien noudattamiseksi.

Seura säilyttää jäsenien henkilötietoja niin kauan kuin jäsenyys jatkuu. Entisten jäsenien henkilötietoja säilytetään enintään 6 kuukauden ajan jäsenyyden päättymisestä.

8 REKISTERÖIDYN OIKEUDET: MITEN JÄSEN VOI VAIKUTTAA TIETOJEN KÄSITTELYYN?

Rekisteröity voi käyttää alla kuvattuja oikeuksiaan ottamalla yhteyttä sähköpostitse tovejanssonseura.fi. 

8.1 Oikeus saada pääsy tietoihin

Rekisteröidyllä on oikeus saada Seuralta vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada pääsy rekisteröityä koskeviin henkilötietoihin sekä tietosuoja-asetuksen mukaiset tiedot henkilötietojen käsittelystä.

8.2 Oikeus tietojen oikaisemiseen 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää Seuraa oikaisemaan rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset tiedot ilman aiheetonta viivytystä. Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla Seuralle lisäselvitystä sähköpostitse. 

8.3 Oikeus tietojen poistamiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada Seura poistamaan rekisteröityä koskevat henkilötiedot ilman aiheetonta viivytystä, jos

 • henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne kerättiin 
 • rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon käsittely on perustunut eikä kyseisten tietojen käsittelyyn ole muuta laillista perustetta.

8.4 OIKEUS PERUUTTAA SUOSTUMUS

Siltä osin kuin henkilötietojen käsittely perustuu rekisteröidyn suostumukseen, on rekisteröidyllä oikeus peruuttaa suostumus henkilötietojen käsittelyyn milloin tahansa.

9 OIKEUS TEHDÄ VALITUS VALVONTAVIRANOMAISELLE

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle, jos rekisteröity katsoo, että henkilötietojen käsittelyssä on loukattu rekisteröidyn tietosuoja-asetukseen perustuvia oikeuksia. 

10 MISTÄ HENKILÖTIEDOT ON SAATU

Seura kerää henkilötietoja ensisijaisesti rekisteröidyltä itseltään.

Henkilötietoja päivitetään silloin, kun jäsen on esittänyt päivitys- tai muutospyynnön Tove Jansson -seuralle.

11 HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TURVALLISUUS

Henkilötiedot säilytetään järjestelmissä, jotka ovat palomuurein, salasanoin tai muuten teknisin ja organisatorisin keinoin suojattuja.

Ainoastaan niillä Seuran edustajilla joilla on tarve käsitellä henkilötietoja vastuutehtäviensä hoitamiseksi, on pääsy Seuran käsittelemiin henkilötietoihin.